You are here

Széchenyi-kártya 2

A Széchenyi-kártya már hat éve elérhető hitellehetőség a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, most azonban még további kedvezményeket nyújt.

A Széchenyi-kártya több mint ötéve van a piacon, közel százezer vállalkozás jutott már hozzá, lényegében egy forgóeszközhitel. A hitel felső határa 25 millió forint, de lehet 1 milliótól, 1 milliónként ugorva igényelni és kétéves futamidő is választható az eddigi egyéves helyett.

A Széchenyi-kártya hitel célja

Elsősorban nem beruházási célra használható, hanem egy forgóeszközhitel, ami a napi likviditást segíti elő.
Két héten belül felvehető, 25 millió forintig, a kedvező kamatozású, az állami kamattámogatásnak köszönhetően, garanciadíj-támogatásként pedig a hitel garancia díj felét az állam fizeti.

Széchenyi-kártya hitel feltételei:

Egy lezárt, teljes üzleti év
A Széchenyi Kártya Konstrukcióban azon Vállalkozások vehetnek részt, amelyek rendelkeznek egy lezárt, teljes (365 nap) naptári (üzleti) évre vonatkozó - a vállalkozási formához igazodó - éves, egyszerűsített éves vagy egyszerűsített beszámolóval vagy egy teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó egyéni vállalkozói működést igazoló személyi jövedelemadó bevallással.
Kizáró feltételek
A Vállalkozás – ill. magánszemély készfizető kezese - nem vehet részt a Széchenyi Kártya Konstrukcióban :
• a Vállalkozás összes foglalkoztatotti létszáma több mint 249 fő.
• a Vállalkozás éves nettó árbevétele a kártyaigénylés benyújtásának időpontjában vagy az azt megelőző évben nagyobb mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
• az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése a kártyaigénylő Vállalkozásban - tőke vagy szavazati jog alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
• a Vállalkozás devizakülföldi.
• a Vállalkozásnak lejárt köztartozása van (kivéve átütemezett adótartozás-, ekkor befogadható a kérelem, amennyiben az Ügyfél eredetiben bemutatja és másolatban benyújtja az APEH határozatát a tartozás átütemezéséről).
• a Társas Vállalkozás ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás folyik.
• a Vállalkozás ellen végrehajtási eljárás van folyamatban (kivéve ha azt az APEH jegyeztette be és rendelkezésre áll a az APEH vonatkozó határozata a tartozás átütemezéséről).
• a Vállalkozás nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt hatósági engedélyekkel.
• a Társas Vállalkozást a cégnyilvántartásba nem jegyezték be vagy onnan törölték.
• a Vállalkozásnak ill. a hitelt kérő egyéni vállalkozónak és gazdálkodási formától függetlenül – az ügylet mögötti magánszemély készfizető kezesnek természetes személyként lejárt, hitel-, kölcsönszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása áll fenn , és emiatt vagy egyéb mulasztások miatt szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben ill. annak alrendszereiben.
• a VOSZ vagy valamelyik területi kamara etikai eljárást folytatott és elmarasztaló határozatot hozott a Vállalkozás ellen, és az elmarasztalt állapotot vagy tevékenységet a Vállalkozás nem korrigálta.
• a Vállalkozás megszegte a Széchenyi Kártya igénylését megelőző három éven belül kötött, pályázati vagy egyéb költségvetési támogatás nyújtására vonatkozó, támogatási szerződés valamely rendelkezését.
• a Vállalkozás az alábbi tevékenységek egyikét folytatja főtevékenységként:

- fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2540),
- katonai harcjármű gyártása (TEÁOR 3040)
- szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200),
- pénzügyi közvetítés, biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok
ill. egyéb pénzügyi tevékenység (TEÁOR 64-66),
- növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások,
erdőgazdálkodás ill. halászat, halgazdálkodás (TEÁOR 01, 02,03),
- olaj gyártása (TEÁOR 1041),
- szőlőbor termelése (TEÁOR 1102),
- valamint szénbányászat (TEÁOR 05).

• a Vállalkozás kizárólag exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységet végez
• a Vállalkozás Széchenyi Kártya igénylését az újabb igénylés benyújtását megelőző 12 hónap folyamán elutasították
• ha a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukcióban hitelfelvevőként vagy kezesként az igénylés benyújtásának időpontjában már részt vesz, kivéve ha a hitelfelvevő Vállalkozás a hitel-keret módosítása vagy a futamidő meghosszabbítása céljából adja be igénylését
• A Vállalkozás és/vagy magánszemély készfizető kezese a Széchenyi Kártya Konstrukcióból – hitelfelvevőként és készfizető kezesként is - ki van zárva, mert a Széchenyi Kártya Konstrukcióban a hitelkérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hitelfelvevőként vagy készfizető kezesként korábban részt vett, és a Bank a hitelt felmondta, ill. ha az ilyen hitel lejárt és a lejáratot vagy felmondást követő 30. napig a tartozás összege a Bank részére nem térült meg.
• ha a kártyaigénylést megelőző 6 hónapon belül a Vállalkozás üzletrészeinek (részvény, törzsbetét vagy egyéb tag által biztosított vagyoni hozzájárulás) vagy az ehhez kapcsolódó szavazati jognak 50 %-nál nagyobb részét érintő tulajdonos-váltásra került sor, kivéve ha a hitelfelvevő Vállalkozás a futamidő meghosszabbítás / keretcsökkentés céljából adja be igénylését, vagy ha a tulajdonosváltásra a korábbi tulajdonos elhalálozása miatt került sor.
Nem tekintendő tulajdonosváltásnak ebből a szempontból,
• ha nem került be 50 %-nál nagyobb mértékű új tulajdonos a cégbe és
• a változás előtt az összesen legalább 50%-os tulajdonosi részesedést birtokló tulajdonosok tulajdoni részesedése a változás után sem csökkent 50% alá.
6 hónapon belüli pontosan 50 %-os tulajdonosváltás esetén kötelező a korábbi 50 %-os tulajdonos(ok) készfizető kezesként történő bevonása.
6 hónapon belüli tulajdonosváltás esetén a meghosszabbítási / keretcsökkentési kérelem beadásának feltétele, hogy a tulajdonosváltozás hatályba lépjen (s az erről szóló cégbírósági végzés a kérelemhez csatolásra kerüljön).
• a vállalkozás által bármely forrásból, csekély összegű támogatás jogcímén odaítélt támogatás támogatástartalma - a jelen Széchenyi Kártya kérelemhez kapcsolódó támogatást figyelembe véve - három pénzügyi év vonatkozásában meghaladja a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő – a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon számított forintösszeget,
• ha a Vállalkozás a készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában nem felel meg a Hitelgarancia ZRt. üzletszabályzatának,
•a vállalkozás vezető tisztségviselő, ügyvezetői posztjában el nem bírált változás van.
• a Vállalkozás nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok mindenkori hatályos jogszabályban, jelenleg 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban meghatározott feltételeinek.
- Illetve a támogatás nem vehető igénybe az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, továbbá a kereskedelmi fuvarozás területén működő vállalkozások esetében a teherszállító járművek megvásárlására.

A Vállalkozás a Széchenyi Kártya igénylés benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben.
A 6-10M forint összegű Széchenyi Kártya hitel igénylésének speciális feltételei:
• Az igényelt hitel-keret min. háromszorosát elérő előző évi számlaforgalomról szóló igazolás csatolása az igénylőlaphoz (amennyiben nem a számlavezető Bankhoz kerül a Széchenyi Kártya kérelem benyújtásra) a 6-10M Ft közötti hitel-keretek esetén a háromszoros számlaforgalom – Széchenyi Kártyát folyósító Banknál történő – teljesítése a szerződés meghosszabbításának / keretcsökkentésnek kötelező feltétele, ez utóbbi esetben akkor, ha az igényelt hitel-keret összege eléri a 6M Ft-ot.
• 6-10 MFt összegű hitel-keret igénylésének további feltétele egy az egyéni vállalkozó vagy az ügylet kezese min. 50 %-os tulajdonában lévő ingatlan (az ingatlan biztosítékként nem kerül bevonásra). Az elfogadható ingatlanok körére, az ingatlannal kapcsolatos, el nem fogadható jogok, tények, bejegyzések, feljegyzések körére vonatkozóan a Bank jogosult további előírásokat megállapítani. Az ingatlan meglétéről és adatairól az Ügyfél nyilatkozik, melyet a Bank jogosult ellenőrizni.
A 11-25 MFt összegű Széchenyi Kártya igénylésének speciális feltételei:
a) Az igényelt hitel-keret min. ötszörösét elérő előző 12 havi számlaforgalomról szóló igazolás csatolása az igénylőlaphoz (amennyiben nem a számlavezető Bankhoz kerül a Széchenyi Kártya kérelem benyújtásra). (A 11-25 MFt közötti hitel-keretek esetén az ötszörös számlaforgalom – Széchenyi Kártyát folyósító Banknál történő - teljesítése a szerződés meghosszabbításának ill. keretcsökkentésének kötelező feltétele, ez utóbbi esetben akkor, ha az igényelt hitel-keret összege eléri a 11M Ft-ot), és
b) Legalább egy éves, min. 5 MFt-os problémamentes Széchenyi Kártya előélet és
c) az Ügyfél által az igénylőlapon feltüntetett egy az egyéni vállalkozó vagy az ügylet kezese min. 50 %-os tulajdonában lévő ingatlan. Az elfogadható ingatlanok körére, az ingatlannal kapcsolatos, el nem fogadható jogok, tények, bejegyzések, feljegyzések körére vonatkozóan a Bank jogosult további előírásokat megállapítani.
d) A Bankok – az a)-c) pontokban foglaltakon túl - saját döntésük szerint ingatlan bevonását írhatják elő.(az ingatlan az ügylet során biztosítékként bevonásra kerül a Bank által a hitelszerződésben meghatározott módon.) A keretbiztosítéki jelzálogszerződés közokiratba foglalásának költsége a Vállalkozást terheli.
Keretemelés benyújtására vonatkozó egyéb elvárások:
• Aki nem teljesítette korábbi Széchenyi Kártya hitelszerződéséből eredő negyedéves törlesztési kötelezettségét és zárolásra került hitel-kerete ki nem használt része (de a szerződés nem került felmondásra), a zárolás időpontjától számított 6 hónapig nem igényelhet magasabb hitelösszeget, legfeljebb az eredeti hitelösszeg meghosszabbítására van lehetőség.
• A keretemelés feltétele továbbá 10 MFt hitel-keretig az igényelt – emelt összegű - hitel-keret háromszoros összegére, ill. 11-25 MFt közötti hitel-keretek esetén az igényelt hitel-keret ötszörösére vonatkozó előző évi számlaforgalom teljesítése annál a Banknál, ahol a korábbi Széchenyi Kártya fennáll.
Kapcsolt vállalkozások
A konstrukcióban résztvevő szervezetek a Vállalkozással kapcsolt vállalkozásnak tekintik az alábbi személyeket/vállalkozásokat:
• A hiteligénylő Vállalkozás közvetlen tulajdonosai. (Kapcsolt Vállalkozások I.)
• Az a harmadik vállalkozás, amelyben a hiteligénylő Vállalkozás 50%-nál nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosa szintén többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik. (Kapcsolt Vállalkozás II.)
• Az a gazdasági társaság vagy szövetkezet, amelyben a Vállalkozás rendelkezik többségi irányítást biztosító befolyással. (Kapcsolt Vállalkozás III.)
Többségi irányítást biztosító befolyásnak minősül, ha egy személy közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése az adott vállalkozásban nagyobb mint 50%, illetve e nélkül is, ha jogosult a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására.