You are here

Mikro hitel

A Mikro Hitel program célja

A MIKRO-hitel Program (MHP) általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarább a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

A pénzügyi segítségre való alkalmasság
Az MHP pénzügyi segítségét igénylő vállalkozó és vállalkozása meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek.

A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek

Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy, mint vezető munkatársai és a cég főbb társtulajdonosa, vagy ha a cége bármilyen korlátlan felelősségű formában működik, a következő feltételeket kell teljesítenie:

 • nem lehet kifizetetlen tartozása, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie,
 • rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel,
 • rendelkeznie kell a tervezett befektetés legalább tíz százalékát kitevő saját tőkével.

Ha Ön jelenleg nem dolgozik és nem rendelkezik egyéb jövedelemmel, nagyobb eséllyel pályázhat a hitelre, mint a munkaviszonnyal rendelkezők.

Az alkalmas vállalkozás

A meglévő, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi területétől függetlenül teljesítheti az alkalmasság feltételeit. A Helyi Vállalkozói Központ (HVK) időről időre meghatározza azokat a tevékenységi területeket, melyek előnyt élveznek a pénzügyi segítségnyújtás elnyerésében.

Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az a törvénybe ütköző módon működik, ha szerencsejátékokhoz, vagy egyéb "Csak 18 éven felülieknek" szánt tevékenységhez kapcsolódik, vagy a HVK úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, illetve ha várhatóan rontja a HVK, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, vagy a PHARE Program hírnevét.

Az alkalmas vállalkozás életképes, vagy rendelkezik az életképesség lehetőségével. A vállalkozásnak, mikor először folyamodik hitelért, különösen a következő feltételeknek kell megfelelnie:

 • hiteligény benyújtása: bejegyzett cég, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező személy nyújthatja be, vagy a vállalkozásnak/személynek jogosultnak kell lennie a cégbejegyzés/vállalkozói igazolvány megszerzésére,
 • a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a tíz főt,
 • a vállalkozás nettó értéke legfeljebb 2,5 millió Ft lehet,
 • a vállalkozás éves árbevétele legfeljebb 8 millió Ft lehet, kereskedelmi tevékenység esetén 10 millió Ft,
 • életképes üzleti tervvel kell rendelkeznie, melyben a törlesztésre fordítható összeg legalább a kétszerese a törlesztési kötelezettségnek, ezen felül:
 • a vállalkozásnak más bank felé nem lehet hiteltartozása,
 • nem lehet külföldi részvétellel alapított vállalkozás.

Ha Ön először nyújt be hiteligénylést és most indítja be vállalkozását, a hitel teljes futamidejére vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania. A HVK ehhez formanyomtatványokat biztosít, melyeket a hiteligénylő tölt ki. Ezen felül az üzleti tervhez csatolni kell a következő iratok másolatát:

 • Vállalkozói Engedély, Társasági Szerződés, Cégbejegyzés (ha még nincs, akkor a Cégbejegyzési kérelem),
 • a beruházási tervet alátámasztó iratokat (szándéknyilatkozat, árajánlat, adás-vételi előszerződés),
 • tulajdoni lapok, bérleti szerződések,
 • értékesítési lehetőségek (szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás),
 • zálogfelajánlás (a zálogtárgy iratai),
 • működési engedély az illetékes hatóságtól,
 • az előző évi adóbevallás és mérleg,
 • banki információ (a számlavezető banktól, vagy bármelyik banktól, amelyik már folyósított hitelt a vállalkozásnak)

Egy vállalkozás legfeljebb három alkalommal vehet igénybe hitelt. A második, vagy harmadik hiteligénylés esetén szintén meg kell felelni a fenti követelményeknek, és igazolni kell, hogy az előző hitel megfelelő módon került felhasználásra.

A hitelek

A hitelek célja

A hitelek felhasználhatók gépek, berendezések és egyéb állóeszközök vásárlására. A hitel legfeljebb harminc százaléka használható fel forgótőkeként. A hitel nem használható fel eszközök új eszközre való kicserélésére.

A hitel nem használható fel olyan költségek fedezésére, mint például bérek, bérleti díjak, energiaköltségek. Ez alól rövid időre kivételt képezhet az a speciális eset, amikor a vállalkozás nem képes ezeket a költségeket fizetni, csak ha már árbevételhez jutott.

A hitel összege

A hitelösszeg nem haladhatja meg az 6.350.000 forintot.

A hitel futamideje

A hitel maximális futamideje 96 hónap, az üzleti terv pénzforgalmi előrejelzésében kimutatott visszafizetési képesség függvényében.

Saját erőből történő hozzájárulás

Az alkalmasság feltétele, hogy a hitelfelvevő saját forrásaiból is hozzájáruljon a befektetéshez. A hozzájárulás nem lehet kevesebb, mint a hitel összegének húsz százaléka.

A hitel felhasználásának határideje

A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül fel kell használni. Ellenkező esetben a hitel megszűnik, hacsak az időtartamot a HVK meg nem hosszabbítja.

Türelmi idő

A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint hat hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.

Biztosíték

A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. Erre a célra legalább a hitelből vásárolt állóeszközt fel kell ajánlani. Ha ennek az értéke nem éri el a hitel összegét, a HVK a különbözetre egyéb biztosítékot is elfogadhat.

Biztosítás

A vállalkozó biztosítást köt a hitelből vásárolt eszközökre. A szerződés megkötéséhez a HVK segítséget nyújthat. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a HVK.

Kamat

A hitel kamata a mindenkori jegybanki alapkamat. A kamat változó, a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat. A kamat havonta, vagy negyedévenként fizetendő. Késedelmes fizetés esetén büntetőkamatot kell fizetni, melynek mértéke megegyezik a Magyar Nemzeti Bank által használt büntetőkamat mértékével.

Büntetés

A hitelnek az üzleti tervben, illetve a hitelszerződésben feltüntetett rendeltetésétől eltérő módon való felhasználása, a hitelen vásárolt eszköz jóváhagyás nélküli elidegenítése, vagy a kamat-, illetve tőketörlesztés szándékos felfüggesztése a kintlevő tőke és az addig esedékes kamatok egyenlegének azonnali visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.

Folyósítási feltételek

A hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz kapcsolódó valamennyi iratot, számlát kell nyitnia a HVK által kijelölt banknál, és igazolnia kell, hogy a kívánt saját források a rendelkezésére állnak.

A folyósítás a bankszámlára történik a vásárlást igazoló iratok (számla, adás-vételi szerződés) benyújtása ellenében, hacsak a HVK másként nem rendelkezik.

Második és harmadik hitel felvétele

Egy vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat MHP hitelt. A második, illetve a harmadik hitelre az a vállalkozás alkalmas, amelyik az előző hitelt teljes mértékben visszafizette, vagy a legutóbbi hitel folyósítása óta legalább tizenkét hónap eltelt és törlesztési probléma nem merült fel.

Ezen felül a HVK meggyőződik arról, hogy az előző hitel felhasználása megfelelően történt-e, a hitel hatása megmutatkozik-e a vállalkozás fejlődésében, valamint arról, hogy a vállalkozás még mindig teljesíti-e az alkalmasság leírt feltételeit.