You are here

Jogszabály változás a devizahitelek végtörlesztésével és kiváltásával kapcsolatban

4. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. törvény módosítása
4 . §
(1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII . törvény (a továbbiakban : Hpt .) 200/A . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni arra az esetre is, ha a törlesztőrészlet fizetése nem havi rendszerességgel történik, valamint ha a fogyasztó fennálló tartozásának egy részét vagy – a 200/B . §-ban meghatározott kivétellel – a teljes összegét előtörleszti . ”
(2) A Hpt . a 200/A . §-t követően a következő 200/B . §-sal egészül ki :
„2008 . § (1) A Magyar Köztársaság területén lévő lakóingatlanon alapított zálogjog vagy a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló 2004 . évi CXXXV . törvény 44 . §-a alapján vállalt állami készfizető kezesség fedezetével fogyasztóval kötött deviza alap ú kölcsönszerződés alapján teljesített teljes előtörlesztés (a továbbiakban : végtörlesztés) esetén a pénzügyi intézmény – amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek – a végtörlesztés forint összegének meghatározásakor svájci frank esetén 180 HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/EUR, japán jen esetén 200 HUF/100 JPY árfolyamot alkalmaz .
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott árfolyam alkalmazására a pénzügyi intézmény abban az esetben köteles, ha
a) a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsön folyósításánál alkalmazott árfolyam az (1 ) bekezdésben meghatározott árfolyamnál nem volt magasabb ,
b) a kölcsönszerződést a pénzügyi intézmény az otthonvédelemmel összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi . . .törvény hatálybalépésének napjáig nem mondta fel,
c) a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igénybejelentését a hitelfelvevő 2011 . december 30 . napjáig a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény részér e benyújtja, és
d) a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönhöz közvetlenül kapcsolódik áthidaló vagy gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás, annak végtörlesztését a hitelfelvevő a c) pont szerinti igénybejelentéssel egyidejűleg vállalja .
(3) A pénzügyi intézmény a végtörlesztésre vonatkozó igénybejelentést a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén nem utasíthatja el, valamint köteles a (2) bekezdés c) pontja szerinti igénybejelentéstől számított 60 napon belül, a szerződés végtörlesztésre irányuló lezárását előkészíteni .
(4) A pénzügyi intézmény az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott végtörlesztésért a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben meghatározott költségtérítést és egyéb díjat vagy jutalékot nem számíthat fel . ”
(3) A Hpt . 210 . §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki :
„(5a) A fogyasztóval kötött deviza alapú hitel-, vagy kölcsön szerződések esetében a pénzügyi intézmény kizárólag azokat a költségeket és díjakat számíthatja fel devizában , amelyek az adott szerződés teljesítésének és fenntartásának érdekében a deviza forrás megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak, ide értve a kamat jellegű kezelési költséget .
Nem számolható fel a fogyasztó számára devizában a szerződéskötéssel, a levelezéssel, a kimutatások és igazolások előállításával, az ügyfelek látogatásával, a hitel monitoringgal, a felmondással, a fedezet értékbecslésével és cseréjével, a szerződés módosításával, a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással, továbbá a hitelszerződés ügyintézésével és a kapcsolódó hitelszámla lezárásával kapcsolatos díj és költség. "
(4) A Hpt . a következő új 234/F . §-sal egészül ki :
„234/F . § A pénzügyi intézmény az otthonvédelemmel összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi . . . . törvény 4 . § (2) bekezdésével megállapított 200/B . §-nak és 4 . § (3) bekezdésével megállapított 210 . (5a) bekezdésnek való megfelelés érdekében egyoldalúan is módosíthatja a rendelkezések hatálybalépését megelőzően kötött deviza alapú kölcsönszerződés végtörlesztésre, valamint a költségek és díjak felszámítására vonatkozó rendelkezéseit az üzletszabályzat vagy az általános szerződési feltételek módosításával . Ebben az esetben az üzletszabályzat vagy az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezés e válik a szerződés részévé . ”
5. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása
5. §
A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997 . évi XXX . törvény 7 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„7 . A jelzálog-hitelintézet jogosult az előtörlesztés miatt keletkező költségeinek megtérítésére . Fogyasztónak nyújtott hitel esetében az előtörlesztésre – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009 . évi CLXII . törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. ”