You are here

BAR lista lekérdezés

(bár ennek a listának ez a legismertebb neve, új neve: KHR)

A BAR lista rendszerében megtalálhatóak azoknak a természetes személy adata, aki bankokkal, hitelintézetekkel, és egyéb pénzügyi vállalkozásokkal kötött hitel- vagy hiteljellegű szerződését vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználására irányuló szerződését megszegte. A rendszer negatív listás nyilvántartás, amelyre az ügyfelek csak abban az esetben kerülnek fel, ha a törvényben meghatározott feltételek szerinti vétségeket követnek el.
Az előírások szerint a szerződéskötéskor az ügyfelet tájékoztatni kell, hogy milyen esetben kerülhetnek fel a BAR listára. Ezenkívül a BISZ Zrt. javasolja a pénzügyi intézményeknek, hogy az ügyfeleiket a felkerülés tényéről, illetve a listáról való lekerülés módjáról is tájékoztatassák.

Az ügyfelek azonosítása természetes azonosítóik alapján történik: családi név, utónév, születési dátum, születési hely, anyja neve. Mivel házasságkötéskor az ügyfél neve megváltozhat, azonosításra mindenképpen a születési családi és utónevet kell használni.

A BAR lista lekérdezéshez is ezek az adatok szükségesek.

Évente egyszer minden természetes személy ingyenesen tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai szerepelnek a BAR listán. A pénzintézeteknek két munkanapon belül el kell juttatnia az úgynevezett BAR lista ügyféltudakozványt a rendszert működtető (BISZ) Rt.-hez, annak öt napja van rá, hogy válaszoljon a banknak, az pedig két munkanapon belül köteles tájékoztatni az ügyfelet.

A természetes személyekről a következő adatokat tartja nyilván a BAR lista:

• születéskori családi név, utónév;
• születési dátum, születési hely;
• anyja neve;
• jelenlegi név;
• állampolgárság;
• személyi igazolványának száma, útlevél száma, gépjármű vezetői engedély száma;
• lakhely címe, postacím.

A BAR lista rendszere több mint 300 000 különböző természetes személy több mint 500 000 mulasztását, visszaélését tárolja, és ez a szám folyamatosan emelkedik. A felhasználók havonta átlagosan 350 000 kérdést intéznek a rendszerhez. A lekérdezések válaszaiban az élő adatok folyamatosan, a lezárt adatok pedig a lezárást követően még 5 évig szerepelnek.

A lakossági hitelmulasztás nyilvántartása a BAR lista rendszerében

A BAR lista rendszer azokat a hiteladósokat és mulasztásaikat tartja nyilván, akik a pénzügyi intézményekkel kötött hitel- vagy hiteljellegű szerződésben vállalt kötelezettségeiknek a minimálbér összegét meghaladó mértékben folyamatosan több mint 90 napon keresztül nem tettek eleget.

A BAR listában a mulasztás megszűnik,

ha az ügyfél teljes tartozása rendeződik (a hátralék kiegyenlítésével, fedezet, kezes igénybe vételével, vagy akár a szerződés átütemezésével). A mulasztást bekövetkezésekor fel kell vinni a BAR listába, megszűnésekor pedig le kell zárni. A BAR listában a lezárt mulasztások az üzleti lekérdezésekben a lezárást követően a láthatósági idő leteltéig (5 évig) láthatók.
BAR listában tárolt adatok:
• szerződésazonosító;
• a szerződés típusa;
• a szerződés kötési, lejárati és megszűnési dátuma;
• a szerződés összege és devizaneme;
• a szerződésre vonatkozó megjegyzés;
• a hitelmulasztás bekövetkezésének dátuma;
• a hitelmulasztás bekövetkezésekor fennálló hátralék;
• a hitelmulasztásra vonatkozó megjegyzés;
• a hitelmulasztás megszűnése esetén a megszűnés dátuma;
• a hitelmulasztás megszűnési módja;
• a megszűnésre vonatkozó megjegyzés;
• adatátruházásra, perre vonatkozó megjegyzés.
A lakossági kártyavisszaélés nyilvántartása a BAR listában

A bankkártya- vagy csekkbirtokos személyek szerződéseivel kapcsolatos visszaélések nyilvántartása.

Amikor az ügyfél a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját használja fel. Más eset: amikor az ügyféllel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk. 313/C. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg.
Elutasítások nyilvántartása a BAR listában

BAR lista elutasítások nyilvántartása

Azon természetes személyek nyilvántartása a BAR listában, akik a pénzügyi intézményekkel való szerződés megkötésének kezdeményezése során okirattal bizonyíthatóan valótlan adatot közölnek, hamis vagy hamisított okiratot használnak.

Hitelek ügyintézése BAR lista esetén